Zadanie 1

Co jest podstawową przyczyną porzucania przez bociany białe stanowisk lęgowych:

a. płoszenie ptaków na gniazdach

b. niszczenie gniazd przez ludzi

c. zanik bogatych w pokarm środowisk (łąki są osuszane, nieużytkowane, likwidowane, zabudowywane)

d. zanik strzech na dachach, przez co bociany nie mają gdzie zakładać gniazd
Wierzba głowiasta to:

a. oddzielny gatunek wierzby

b. odmiana wyhodowana drogą selekcji

c. wierzba kształtująca swoją formę o odpowiedzi na konkretne warunki środowiskowe (duże wilgoci)

d. wierzba, której forma jest kształtowana przez wielokrotne obcinanie jej gałęzi przez człowieka
Które z wymienionych gatunków ptaków gniazdują na ziemi (lub na poziomie ziemi):

a. skowronek, ortolan, srokosz

b. błotniak łąkowy, błotniak stawowy, czajka

c. świergotek polny, kuropatwa, gąsiorek

d. pokląskwa, makolągwa, potrzeszcz,
Wzrost liczebności lisa w Polsce powoduje spadek liczebności wielu gatunków ptaków. Jest on spowodowany przede wszystkim:

a. drapieżnictwem lisa na gatunkach ptaków gniazdujących na ziemi

b. zmniejszeniem się bazy pokarmowej wielu gatunków ptaków przez intensywne wyjadanie gryzoni przez lisy

c. wypłaszanie ptaków przez lisy z zakrzaczeń, w których lisy się kryją

d. pojawiającym się wszędzie zapachem lisa, który odstrasza paki
Podstawą pokarmu których gatunków ptaków są owady (czasami w połączeniu z innymi bezkręgowcami):

a. dudek, kraska

b. srokosz, myszołów

c. gąsiorek, pustułka

d. pójdźka, kszyk
Podstawowym biotopem lęgowym pliszki żółtej są:

a. pola uprawne i pastwiska

b. osiedla mieszkaniowe

c. jeziora oraz napełnione wodą stawy rybne

d. podmokłe łąki i bagna
Gatunki parasolowe to:

a. gatunki, które są chronione przy okazji ochrony innych (jakby chronią się pod ich parasolem)

b. gatunki, których ochrona sprzyja ochronie wielu innych gatunków, zasiedlających podobne siedliska

c. gatunki bardzo rzadkie, których ochrona jest wymagana międzynarodowymi konwencjami

d. gatunki pospolite, nie wymagające ochrony
U trzmieli stadium zimującym jest:

a. zapłodniona królowa, która wiosną składa jaja – zaczątek przyszłej rodziny

b. królowa oraz trutnie

c. jaja, z których wiosną wylęgają się królowa i pierwsze robotnice

d. cały rój