Test numer 10

Jakie tereny bociany preferują do zakładania gniazd (w tych środowiskach na Mazowszu występują najliczniej):

a. tereny z dużym udziałem różnorodnych pól uprawnych – po orkach bociany mają łatwy dostęp do pokarmu

b. doliny średnich i małych rzek – dużo łąk zapewni im obfitą bazę pokarmową

c. tereny z dużym udziałem monokultur pól uprawnych – po orkach bociany mają łatwy dostęp do pokarmu

d. obrzeża miast – na dużych śmietniskach bociany znajdują dużo pokarmu

Jak często należy ogławiać wierzby:

a. co roku

b. przez pierwsze 10 lat co roku, później można co 2 lata

c. przez pierwsze 10 lat co 1-2 lata, później co ok. 5 lat

d. co 5-10 lat przez cały okres jej życia

Jakie gatunki ptaków gniazdują w budynkach:

a. szczygieł, pójdźka, pliszka siwa

b. dudek, płomykówka, makolągwa

c. pustułka, mazurek, gawron

d. pójdźka, dymówka, bocian biały

W jakich siedliskach gniazdują błotniaki łąkowe:

a. jak sama nazwa wskazuje – na łąkach i torfowiskach

b. obrzeża zbiorników wodnych

c. przede wszystkim uprawy zbóż i rzepaku, rzadziej inne uprawy i łąki

d. przede wszystkim uprawy roślin okopowych (ziemniaki, buraki) i łąki

Gdy znajdujemy bociany ginące na linii energetycznej, najlepszy efekt przyniesie interwencja w następującej instytucji:

a. właściwy urząd gminy

b. właściwe starostwo powiatowe

c. właściwy rejon energetyczny

d. właściwego wojewódzkiego konserwatora przyrody

Podstawowym biotopem lęgowym świergotka polnego są:

a. pola uprawne i pastwiska

b. osiedla mieszkaniowe

c. jeziora oraz napełnione wodą stawy rybne

d. podmokłe łąki i bagna

Podstawowym pokarmem uszatki w Polsce są

a. mysz domowa i szczury, gdyż poluje głównie wewnątrz zabudowy

b. płazy i drobne ptaki (wiosną żaby, w pozostałych okresach wróble)

c. drobne gryzonie, przede wszystkim nornik zwyczajny, gdyż poluje na polach i łąkach

d. drobne ptaki (zwłaszcza wróbel i mazurek)

Murawy napiaskowe powstają na terenach piaszczystych w wyniku:

a. prowadzenia wypasu

b. ciągłego zalewania wydm przez powodzie

c. zalewania przez wodę morską nadbrzeżnych wydm

d. zaniechania uprawiania zbóż